Categories

Your Shopping Cart is empty.

New Products For March

Compound Taurine Eye Drop for conjunctival congestion,eye itchin
Compound Taurine Eye Drop/Fufang Niuhuangsuan Diyanye/Fu ...

Compound Taurine Eye Drop for conjunctival congestion,eye itchin

$8.90
Kangaiping Pill for cardiac tumors
Kangaiping Pill/Kang Ai Ping Wan ACTIONS Clearin...

Kangaiping Pill for cardiac tumors

$22.00
Liushen Wan for rotten throat,scarlet fever
Liushen Wan/Liushen Pill/Liu Shen Wan ACTIONS Re...

Liushen Wan for rotten throat,scarlet fever

$7.00
Ren Tai Pan Pian for infertility,neurasthenia
Ren Tai Pan Pian/Human Placenta Tablets/Rentaipan Pian ...

Ren Tai Pan Pian for infertility,neurasthenia

$19.80

Shenjindan Jiaonang for frozen shoulder(Blood stasis)
Shen Jin Dan Jiao Nang/Shenjindan Jiaonang(Blood stasis) ...

Shenjindan Jiaonang for frozen shoulder(Blood stasis)

$5.80
Ren Shen Zai Zao Wan for stroke qi deficiency and blood stasis
Ren Shen Zai Zao Wan/Renshen Zaizao Wan ACTIONS ...

Ren Shen Zai Zao Wan for stroke qi deficiency and blood stasis

$27.58
Hua Hong Keli for leukorrheal diseases(damp-heat)
Hua Hong Keli/Huahong Keli/Hua Hong Ke Li ACTIONS ...

Hua Hong Keli for leukorrheal diseases(damp-heat)

$10.70
Fu Fe Qian Jin Pian for smelly much leucorrhea
 Fu Fe Qian Jin Pian/Fuke Qianjin Pian ACTIONS ...

Fu Fe Qian Jin Pian for smelly much leucorrhea

$9.00

Suo Quan Wan for nocturnal enuresis,frequent urination
Suo Quan Wan/Suoquan Wan ACTIONS Nourishing kidne...

Suo Quan Wan for nocturnal enuresis,frequent urination

$5.80
Tong Bian Ling Jiao Nang for temporary bloating constipation
Tong Bian Ling Jiao Nang/Tongbianling Jiaonang ACTION...

Tong Bian Ling Jiao Nang for temporary bloating constipation

$4.30
Long Bi Shu Jiao Nang for dysuria,retention of urine
Long Bi Shu Jiao Nang/Longbishu Jiaonang ACTIONS ...

Long Bi Shu Jiao Nang for dysuria,retention of urine

$11.60
Shao Fu Zhu Yu Ke Li for menoxenia,leucorrhea
Shao Fu Zhu Yu Ke Li/Shaofu Zhuyu Keli ACTIONS P...

Shao Fu Zhu Yu Ke Li for menoxenia,leucorrhea

$14.50

Bi Yuan Wan for acute and chronic sniusitis
Bi Yuan Wan/Biyuan Wan ACTIONS Dispelling wind an...

Bi Yuan Wan for acute and chronic sniusitis

$12.50
Iron Polysaccharide Complex Capsules for anemia
Duotang Fuhewu Jiaonang/Iron Polysaccharide Complex Capsu...

Iron Polysaccharide Complex Capsules for anemia

$13.36
Fu Fang Yu Xing Cao Ke Li for acute pharyngitis due towind-heat
Fufang Yuxingcao Keli/Fu Fang Yu Xing Cao Ke Li/Fufang Yu...

Fu Fang Yu Xing Cao Ke Li for acute pharyngitis due towind-heat

$8.70
San Jin Pian for scanty dark urine,urine pain
San Jin Pian/Sanjin Pian ACTIONS Clearing away h...

San Jin Pian for scanty dark urine,urine pain

$12.90

Qingfei Yihuo Pian for lung heat cough excessive phlegm
Qingfei Yihuo Pian Qing Fei Yi Huo Pian ACTIONS ...

Qingfei Yihuo Pian for lung heat cough excessive phlegm

$5.80
Feining Keli for chronic bronchitis cough
Feining Keli/Fei Ning Ke Li ACTIONS Clearing away...

Feining Keli for chronic bronchitis cough

$7.80
Fufang Banmao jiaonang for breast lumps
Fufang Banmao jiaonang/Fu Fang Ban Mao Jiao Nang ACTI...

Fufang Banmao jiaonang for breast lumps

$14.80
Rupixiao Pian for breast nodules breast lumps
Rupixiao Pian Ru Pi Xiao Pian ACTIONS Soften...

Rupixiao Pian for breast nodules breast lumps

$8.25

Chai Hu Dripping Pills for cold fever
Chai Hu Dripping Pills/Chaihu Dripping Pills/Chai Hu Di W...

Chai Hu Dripping Pills for cold fever

$6.50
Qianggan Jiaonang for chronic hepatitis
Qianggan Jiaonang/Qiang Gan Jiao Nang ACTIONS Cl...

Qianggan Jiaonang for chronic hepatitis

$6.90
Huodan Pills for nasosinusitis with stuffy nose
Huo Dan Wan Huodan Pill Huodan Wan Huo Dan Pi...

Huodan Pills for nasosinusitis with stuffy nose

$5.50
Maiwei Dihuang Wan for dizziness tinnitus
Maiwei Dihuang Wan/Mai Wei Di Huang Wan ACTIONS ...

Maiwei Dihuang Wan for dizziness tinnitus

$5.60

Xiao Mi Shuan for trichomonas vaginitis,leucorrhea foul
Xiao Mi Shuan/Xiaomishuan ACTIONS Clearing away ...

Xiao Mi Shuan for trichomonas vaginitis,leucorrhea foul

$12.25
Xiaochuan Pian chinese bronchial asthma medicine asthma herbs
Xiao Chuan Pian Xiaochuan Pian ACTIONS This ...

Xiaochuan Pian chinese bronchial asthma medicine asthma herbs

$5.80
Yufeng Ningxin Pian-angina medicine-coronary heart disease
Yufeng Ningxin Pian/Yu Feng Ning Xin Pian ACTIONS ...

Yufeng Ningxin Pian-angina medicine-coronary heart disease

$6.77
Xueshuan Xinmaining Pian for ischemic stroke recovery period
Xueshuan Xinmaining Pian/Xue Shuan Xin Mai Ning Pian ...

Xueshuan Xinmaining Pian for ischemic stroke recovery period

$12.50

Ling Xian Die Da Pian for rheumatoid arthritis and old injury
Lingxian Dieda Pian Ling Xian Die Da Pian ACTIONS...

Ling Xian Die Da Pian for rheumatoid arthritis and old injury

$5.30
Shengfa Wan for premature graying of hair
Shengfa Wan Sheng Fa Wan Hair growth Pills A...

Shengfa Wan for premature graying of hair

$21.20
Bull Head Brand Gu Ci Dan for degenerative vertebrae
Bull Head Brand Gu Ci Dan is producted by scientific meth...

Bull Head Brand Gu Ci Dan for degenerative vertebrae

$38.00
Bull Head Brand Feng Tong Ling for rheumatism bone biting pain
Bull Head Brand Feng Tong Ling is manufactured by the mos...

Bull Head Brand Feng Tong Ling for rheumatism bone biting pain

$37.00